Algemene voorwaarden De Voedingsexpert

https://devoedingsexpert.nl

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Informatie over Ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Aanbieding en offerte
 5. Overeenkomst
 6. Uitvoering Overeenkomst
 7. Opzegging
 8. Levering
 9. Prijzen
 10. Betalingsvoorwaarden
 11. Aansprakelijkheid
 12. Auteursrechterlijke bepalingen
 13. Gebruiksrecht
 14. Garantie
 15. Klachten
 16. Overmacht
 17. Algemene Verordening Gegevensbescherming
 18. Conversie
 19. Nawerking
 20. Strijdige clausules
 21. Toepasselijk recht
 22. Forumkeuze
 23. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 24. Slotbepaling

In dit document tref je de Algemene Voorwaarden van De Voedingsexpert. Allereerst is het goed om je erover te informeren dat De Voedingsexpert hierbij de algemene voorwaarden van andere Partijen van de hand wijst.

1.    Definities

 • Ondernemer: De Voedingsexpert, zoals in artikel 2, overeenkomstig deze definities zijn definities als ‘Verkoper’ en ‘Leverancier’;
 • Dag: Kalenderdag;
 • Dienst: dienst zoals aangeboden door Ondernemer en besloten wordt bij Overeenkomst’
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon welke een Overeenkomst heeft gesloten met Ondernemer, onder Opdrachtgever wordt tevens eenieder verstaan die een Product of Dienst afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf;
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Ondernemer en Opdrachtgever tot stand komt. Iedere Overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;
 • Partijen: Ondernemer en Opdrachtgever tezamen genoemd;
 • Product: goederen zoals aangeven op de website of in de fysieke locatie van Ondernemer, bestemd voor verkoop.
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

2.    Informatie over Ondernemer

Ondernemer is gevestigd aan de Generaal de la Reijlaan 31 te Bussum, postcode 1404 BN. Ondernemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34111117. Het BTW nummer is NL00130093166B01.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Dan kun je ons bereiken via:

E: info@devoedingsexpert.nl of T: 06 16 600 434

3.    Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Ondernemer zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Ondernemer en Opdrachtgever, waarop Ondernemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Ondernemer niet van toepassing.
 2. Indien van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Ondernemer en Opdrachtgever.

4.    Aanbieding

 1. Ondernemer zal Opdrachtgever een officieel aanbod doen alvorens het starten van de samenwerking, middels het verstrekken van een schriftelijke prijsopgave, welke door Opdrachtgever bevestigd dient te worden.
 2. Het aanbod zoals wordt omschreven, is aanvaard na betaling.
 3. Prijsopgaves zijn inclusief btw.
 4. Het door Ondernemer gemaakte aanbod is opgesteld aan de hand van informatie die door Opdrachtgever zijn verstrekt.
 5. Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Ondernemer niet.

5.    Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Ondernemer en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.
 2. Pas na schriftelijk akkoord tussen Ondernemer en Opdrachtgever zal Ondernemer overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst beziet op de uitvoer van een Dienst door Ondernemer. Onder Dienst wordt onder meer begrepen een persoonlijk adviesgesprek, een voedingsanalyse en een voedingsprogramma.
 4. Het aanbod bestaat uit Diensten zoals getoond op de website van Ondernemer.
 5. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk.
 6. Het staat partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Ondernemer verstrekte gegevens en informatie. Ondernemer is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst, indien Opdrachtgever alle door Ondernemer verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt en aan al zijn verbintenissen ten opzichte van Ondernemer heeft voldaan.

6.    Uitvoering Overeenkomst

 1. Ondernemer staat ervoor in dat de dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door Ondernemer geleverde dienst voldoen aan de Overeenkomst is aan Ondernemer.
 2. Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is Ondernemer gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Ondernemer zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
 3. Wanneer Opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door Ondernemer, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door Ondernemer immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
 4. Ondernemer zal bij uitvoering van de Overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.

7.    Opzegging

 1. Ondernemer behoudt zich het recht af te zien van (verdere) dienstverlening en opzegging van de Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de dienstverlening onmogelijk maakt of de dienstverlening naar verwachting van Ondernemer niet tot het gewenste resultaat leidt. De Opdrachtgever wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van een dergelijke situatie.
 2. Opdrachtgever behoudt zich het recht af te zien van (verdere) dienstverlening en opzegging van de Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de dienstverlening onmogelijk maakt of de dienstverlening naar verwachting van Ondernemer niet tot het gewenste resultaat leidt. Opdrachtgever stelt Ondernemer hier tijdig van op de hoogte.

8.    Levering

 1. Voordat een Dienst wordt verleend, tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtgever het volledige aankoopbedrag te voldoen.
 2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de overeenkomst aangegeven wijze.
 3. Opgegeven leveringstijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever dient Ondernemer derhalve ingebreke te stellen en een en een redelijke termijn te geven alsnog de Overeenkomst na te komen zonder dat de Opdrachtgever het recht tot ontbinding of schadevergoeding heeft.

9.    Prijzen

 1. Als prijs voor de te leveren diensten geldt de prijs als vermeld op de website van Ondernemer dan wel het aanbod van Ondernemer.
 2. Ondernemer behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

of

 • Als prijs voor de te leveren diensten geldt de prijs als vermeld in de prijslijst (inclusief btw) van Ondernemer dan wel het aanbod/offerte van Ondernemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd zonder dat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
 • Ondernemer behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Ondernemer vraagt een betaling via de aangegeven betaalmethode. Betaling wordt gezien als acceptatie en start voor het vervaardigen dan wel leveren van de bestelde diensten.
 2. Betaling, indien overeengekomen, kan niet in termijnen plaatsvinden.
 3. Ondernemer stuurt een factuur aan Opdrachtgever.
 4. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan door Opdrachtgever.
 5. Bij het uitblijven van betaling zal Ondernemer één herinnering sturen met een betaaltermijn van 7 dagen na dagtekening.
 6. Bij het niet voldoen van de betalingsherinnering zal Ondernemer een aanmaning sturen. Deze dient binnen drie dagen na dagtekening voldaan te zijn. Voor het versturen van de aanmaning worden administratiekosten ten hoogte van €50,00. Tevens wordt aangezegd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau bij het uitblijven van betaling.
 7. Na het niet voldoen van de aanmaning zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Deze partij zal de vordering incasseren. Eventuele bijkomende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

11.   Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Ondernemer en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat.
 2. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen dat in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. In geen geval is Ondernemer aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) Ondernemer.
 9. Er is geen sprake van aansprakelijkheid als de Opdrachtgever zelf wijzigingen aan de diensten aanbrengt.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ondernemer en de door Ondernemer bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken hulppersonen, 5 jaar.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

12.   Auteursrechtelijke bepalingen

 1. Ondernemer hecht waarde aan, en werkt conform de geldende beroepsstandaard van (digitale) marketingbureaus. Dit houdt onder andere in dat Opdrachtgever erop kan rekenen dat Ondernemer zich altijd houdt aan de geldende Nederlandse Auteurswet. Ondernemer houdt ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht nauwlettend in de gaten en zal zorgen voor veranderingen indien dit noodzakelijk lijkt te zijn.
 2. Concepten, ideeën en voorstellen die voor Opdrachtgever zijn ontwikkeld door Ondernemer vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Ondernemer. In het geval van inbreuk op, of misbruik van dit auteursrecht; stelt Ondernemer de (rechts)persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kent juridische consequenties.
 3. Op alle Ondernemer zijn producties rust auteursrecht. Een productie van Ondernemer mag daardoor niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Ondernemer. Deze bepaling geldt eveneens voor partijen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn.

13.   Gebruiksrecht

 1. Ondernemer verleent hierbij, onder de voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst, aan Opdrachtgever het gebruiksrecht op de Diensten. Het gebruiksrecht is niet exclusief. Het gebruiksrecht is beperkt tot de Opdrachtgever zelf.
 2. Dit is een niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet overdraagbaar recht om deze Diensten voor eigen gebruik en uitsluitend binnen de eigen organisatie te gebruiken conform de bijbehorende documentatie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat medewerkers van Opdrachtgever die gebruik maken van de Diensten op de hoogte zijn van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden en zich aan de bepalingen houden.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Diensten te verkopen, verveelvoudigen, beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde op afstand toegang te geven tot de Diensten, ook niet indien de betreffende derde de Diensten uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt.

14.   Garantie

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Ondernemer verschaft één (1) maand garantie.
 3. De garantie komt te vervallen wanneer de Opdrachtgever zelf wijzigingen aan de diensten aanbrengt.

15.   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening van Ondernemer, dient Opdrachtgever hierover duidelijke, schriftelijke toelichting te geven. De klacht dient zo snel mogelijk na het (redelijkerwijs) ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Ondernemer.
 2. De beoordeling van een klacht ligt altijd aan de kant van Ondernemer.
 3. Ondernemer streeft ernaar om de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.
 4. Afhandeling van de klacht geschiedt op een door Ondernemer bepaalde wijze. Ondernemer kan over een mogelijke oplossing van de klacht in overleg gaan met Opdrachtgever.
 5. Afhandeling van de klacht geschiedt in beginsel altijd via e-mail. Indien de ernst van de klacht ernaar noopt, kan Ondernemer besluiten om de klacht in persoon af te handelen.

16.   Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Ondernemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Ondernemer niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan, serverstoringen, hacking of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Ondernemer heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Ondernemer behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan Opdrachtgever te factureren.
 3. Indien Ondernemer een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

17.   Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ondernemer conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Eveneens sluit Ondernemer verwerkersovereenkomsten met Partijen, indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.

18.    Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Ondernemer.

19.   Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Ondernemer, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

20.    Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

21.    Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Ondernemer wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

22.   Forumkeuze

De Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Almere (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Ondernemer en Opdrachtgever. Niettemin heeft Ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.   Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Ondernemer, behoudt Ondernemer zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

24.   Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Heb je vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via:

E: info@devoedingsexpert.nl

T: 06 16 600 434

De Voedingsexpert

Generaal de la Reijlaan 31

1404 BN Bussum

KvK 34111117

BTW NL00130093166B01